Projekt Autotax

Autotax je projekt moderného a komplexného ohodnocovacieho systému pre cestné vozidlá. Je založený na odbornom princípe separátneho posúdenia technického stavu vozidla a jeho predajnosti na trhu k dátumu ocenenia. Jedná sa o unikátny európsky systém, ktorý je pri správnom zadaní údajov najpresnejší  a zároveň veľmi dobre preskúmateľný. Prezentácia výsledkov je jednoduchá a pritom dobre prezentovateľná. Preto je veľmi vhodná na účely expertíznych a znaleckých posúdení. Metodika bola riešená v rámci medzinárodného projektu a je výsledkom rozsiahleho výskumu a validačných porovnaní. Umožňuje presný a spravodlivý výpočet výšky škody, kedy je možné vypočítať rozdiel hodnoty vozidla pred a po oprave poškodenia (znehodnotenie, alebo zhodnotenie opravou).Autorom metodiky je Ing. Tibor Kubjatko, PhD. a využíva ju aj Vyhláška č. 492/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.